MixHURT - sklep internetowy
 Strona Główna >> Regulamin
Kategorie
  » Fotopułapki HD, FULL HD + GPRS MMS
  » Fotopułapki STANDARD HD, FULL HD
  » Wanny asymetryczne
  » Wanny narożne
  » Wanny prostokątne
  » Wanny symetryczne
  » Wanny z chromoterapią
  » Wanny z dwiema pompami
  » Wanny z dyszami euroLED w dnie
  » Wanny z dyszami wodnymi LEDplus
  » Wanny z jacuzzi
  » Wanny z podgrzewaczem wody
  » Wanny ze szkłem
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Wyszukiwanie zaawansowane
Reklama
Informacje
Regulamin
Kontakt
Pomoc
O nas
FAQ
Jak czyścić wannę z hydromasażem?
Ogólne warunki umowy sprzedaży
Produkty polecane
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
O myciu i dezynfekcji wanien z hydromasażem Aquaholm...
O wannach Aquaholm...
RODO
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Aktualności
HYDROMASAŻ: JAK TO DZIAŁA?
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:

E-mail:

Nazwa:


Poleć nasz sklep
Podoba Ci się nasza oferta ? Poinformuj swoich znajomych o naszym sklepie jednym kliknięciem i skorzystaj z naszej promocji
"Polecony - Nagrodzony"
Nowości
Kabina prysznicowa SAU115 100x100 SAUNA

2.224,00 zł

Zobacz wszystkie
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego 
www.mixhurt.com.pl

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.

 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 1. DEFINICJE
  Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1. Cena jednostkowa - cena za jednostkę miary, np. za 1 kg;
2. Katalog Produktów - lista Produktów oferowanych przez firmę za pośrednictwem Serwisu;
3. Klient, Kupujący - podmiot kupujący od firmy rzeczy ujęte w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie;
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży jako Klient, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;
5. Moje konto - zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;
6. Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez firmę za pośrednictwem Serwisu
7. Serwis, Mixhurt.com.pl., Sklep - system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie mixhurt.com.pl lub w innej zawierającej rozszerzenie domenowe „mixhurt" zarządzany przez firmę, stanowiący sklep internetowy;
8. Firma - APV Aleksander Pawluczuk z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. 30 Lipca 2, numer NIP 543-102-53-55, REGON 050836739, adresy elektroniczne sklep@mixhurt.com.pl. 
9. Umowa Sprzedaży - zobowiązanie firmy do przeniesienia na Klienta własności rzeczy ujętych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz wydanie rzeczy, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania tych rzeczy oraz zapłata firmie ceny;
10. Użytkownik Zarejestrowany - podmiot, która posiada Konto w Serwisie.

 1. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, z zastrzeżeniem pkt. V.8 poniżej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.

 3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

 4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. 

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

 2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres listem poleconym). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

 9. TELEFONICZNIE PRZEZ INFOLINIĘ - poprzez kontakt Użytkownika z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.8 powyżej. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienia. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „gość”.

 10. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

 11. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w markecie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

 12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w różnych marketach, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

 

V. ZAMÓWIENIE

 

1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Kupujących.

2. Zamówienie złożone przez potencjalnego Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktów oferowanych w Serwisie skierowaną do firmy.

3. Zamówienia klient może składać:

- w Serwisie;

- telefonicznie pod numerem 660 489 335;

- pocztą elektroniczną na adres sklep@mixhurt.com.pl

4. Przed dokonaniem zamówienia można zapoznać się z każdym Produktem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub potencjalny Klient ma jakieś pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy.

5. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru przez potencjalnego Kupującego, zobowiązany on będzie zwrócić sklepowi internetowemu koszty transportu z magazynu do Klienta oraz od Klienta do magazynu.

7. Przed złożeniem zamówienia potencjalny Kupujący będzie poproszony o potwierdzenia zapoznania się i akceptację Regulaminu.

8. Firma wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT lub paragon.

9. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zamówienia w Serwisie

1. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia, ewentualnie potwierdzenie, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu są danymi dostawy zamawianych produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez firmę faktury VAT. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Firma niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu potwierdzenie otrzymania warunków zamówienia.

3. W wyjątkowych przypadkach pracownik Mixhurt.com.pl będzie telefonicznie potwierdzał zamówienie, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

4. Zawarcie przez firmę Umowy Sprzedaży z Kupującym następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia. Z tą chwilą cena oraz warunki dostawy Produktu stają się dla firmy wiążące, a ich zmiana w Katalogu Produktów nie ma wpływu na zamówienie złożone przez Klienta

5. Potencjalny Kupujący przestaje być związany swoją ofertą, jeśli firma:

a. niezwłocznie nie potwierdzi jej otrzymania,

b. w ciągu 3 dniu od złożenia zamówienia przez Kupującego nie prześle wiadomości potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia

6. Serwis przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienia telefoniczne

1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Zamówienia pocztą elektroniczną

Firma przyjmuje zamówienia pocztą elektroniczną przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (14) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, lub do reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar.

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając i wysyłając listem poleconym na adres: APV Aleksander Pawluczuk z siedzibą w Bielsku Podlaskim, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 30 Lipca 2 stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług.

 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

 3. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 6. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 8. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 9. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 10. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

 12. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

 5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 6. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Usługi np. rezygnacji z Konta, rezygnacji z Newslettera)

– Adresat: APV Aleksander Pawluczuk z siedzibą w Bielsku Podlaskim, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 30 Lipca 2, tel. 660 489 335;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących Usług:

 • Newsletter/Konto/zamieszczenie Treści

– Data zawarcia umowy…………………………………

– Imię i nazwisko Użytkownika ………………………

– Adres Użytkownika………………………………………

– Podpis Użytkownika ……………………………………

– Data ………………………………&he

Obecnie w koszyku
Kontakt
sklep@mixhurt.com.pl
+48 660 489 335
7527554
mixhurt.com.pl

Godziny działania sklepu
9:00 - 18:00

MixHurt

ul. 30 Lipca 2
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie
NIP 5431025355
Reklama
Bestsellery
1 fotopułapka full hd podczerwień sms mms gprs ...
2 aquaholm cc-3131 wanna z hydromasażem, wymiary ...
9z aquaholm cc-3131 wanna z hydromasażem, ...
7a aquaholm c-3092 wanna prostokątna z ...
7a aquaholm c-3091 wanna prostokątna z ...
7 aquaholm c-3092 wanna prostokątna z ...
E34 novoterm kerra kabina prysznicowa z ...
4a aquaholm cf-3131 wanna z podgrzewaczem wody, ...
9a aquaholm cl-3132 prawa wanna z hydromasażem, ...
4 aquaholm cf-3131 wanna z hydromasażem, wymiary ...
Bestsellery
1 fotopułapka full hd podczerwień sms mms gprs ...
2 aquaholm cc-3131 wanna z hydromasażem, wymiary ...
9z aquaholm cc-3131 wanna z hydromasażem, ...
7a aquaholm c-3092 wanna prostokątna z ...
7a aquaholm c-3091 wanna prostokątna z ...
7 aquaholm c-3092 wanna prostokątna z ...
E34 novoterm kerra kabina prysznicowa z ...
4a aquaholm cf-3131 wanna z podgrzewaczem wody, ...
9a aquaholm cl-3132 prawa wanna z hydromasażem, ...
4 aquaholm cf-3131 wanna z hydromasażem, wymiary ...
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Promocje
4a aquaholm cf-3131 wanna z podgrzewaczem wody, ...
9.760,00 zł
7.190,00 zł
Zobacz wszystkie
Promocje
Zobacz wszystkie
Promocje

Zobacz wszystkie
Nowości
Zobacz wszystkie
Reklama

Obsługujemy płatności